Mirsevini ne faqen Malisheva.do.am kjo webfaqe eshte hapur me qellim qe te tjeret te shohin per qytetin Malisheva portali shqip qyteti Malisheva eshte ne pjesen qendrore te republikes se kosoves MALISHEVA CITY therrisni shoket tuaj qe ta vizitojn ket webportal

  KryefaqjaSjell shoqerine ne Ipko
        Menu
pelqeje ne fb
         RKS

SIMBOLET E RKS
Kushtetuta

Flamuri

Stema

Himni

      >>votoni<<
a ju pelqen webfaqja
Total of answers: 127
malisheva.do.am
 

>>vizitoret<<
>>marrshi i uqk<<
nje video hajgare
     logo e qytetit
Emblema
malisheva tolbar
instalo toolbarin e Malisheves kliko ne kete foto te toolbarit dhe instaloje shkarko dhe bindu

KALKULATOR
      SHQIPTAR

JAM KRENAR QE JAM
''SHQIPETAR''
albanian all worldÇ'është Feja Islame?

 • Islam do te thote: besimi ne nje Zot dhe nenshtrim ndaj Tij; te besuarit ne urdherat e Zotit dhe ne porosite e Profetit Muhamed a.s.

 • Feja Islame eshte themeluar mbi dy PARIME te medha te besimit (Shehadeti):
  1.
  Nuk ka te adhuruar tjeter pervec Allahut
  2. Muhamedi a.s. eshte i derguari i Zotit si profet per tere njerezine.

SHEHADETI:  

La ilahe il-lallah, Muhamed resulullah.  (Nuk ka zot tjeter perveç Allahut, dhe Muhamedi eshte i Derguari i Tij)

Keto fjale feja Islame i konsideron si deklarate, ne te cilen perfshihen dy parimet e para themelore te Islamit. Ai qe kete deklarate te madherishme e shpreh me goje dhe e verteton me zemer, konsiderohet se ka hyre ne Fene Islame.

Lutje gjat Namazi

166363_158624190856694_146535312065582_349996_5451360_s

tu_u_fal_1<<kliko ne foto<<<<mesoj keto gjera

Unbenannt1<<<kliko ketu shiko jetend e pejgamberis salallahu alejhi ve selem


Saugbilderb013Komentimi i ëndrrave

  KLIKO TE SABAHU DHE SHIKO SI FALET E KLIKO TANA MENUT TJERA 5 VAKTET                                    http://www.radio-feja-islame.com/falenderojm ket faqe qe na mundeson qe tu tregoj te tjerve per fen islame

PARIMET E BESIMIT ISLAM

1. Besimi vetem ne nje Zot. (Te mos besosh se ka ndonje zot tjeter pervec Allahut dhe se Muhamedi eshte rob dhe i Derguar i Zotit.)
2. Besimi ne engjejt e Zotit.
3. Besimi ne Librat e Shenjte te Zotit.
4. Besimi ne te gjithe profetet e Zotit.
5. Besimi qe nje dite do te vdesim dhe do te ringjallemi ne Diten e Gjykimit.
6. Besimi qe cdo e mire dhe e keqe krijohet sipas caktimit te Zotit.

ISLAMI NGRIHET MBI 5 SHTYLLA

 1. DEKLARATA: "Esh-hedu en la ilahe il-lallah, ue esh-hedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu "
  "Nuk ka Zot tjeter pervec Allahut dhe se Muhamedi eshte robi dhe i derguari i Tij", e cila duhet te shprehet me goje nga nje person, por edhe te besohet me zemer.

 2. Shtylla e dyte e Fese Islame eshte NAMAZI, falja e pese koheve te namazit ne dite.

 3. ZEKATI, qe eshte "detyrim" nga pasuria, te cilin e japin vetem ata qe kane nje shume te konsiderueshme pasurie. Zekati jepet njehere ne vit, ne nje sasi prej nje te dyzeten, ose 2,5 % te pasurise.

 4. AGJERIMI ne muajin e Ramazanit.

 5. Kryerja e HAXHIT, per ata qe jane te shendetshem dhe qe u mjaftojne shpenzimet e udhetimit deri ne Kabe dhe per kthim ne atdheun e tyre. Keta persona Haxhin e kane detyre te domosdoshme, kur shpenzimet e Haxhit nuk cenojne buxhetin e familjes.

A e dini se ... !?

Njohësi   më  i  mirë  I hallallit dhe haramit  në  mesin e ashabëve  ka qenë  Muadh  ibn Xhebeli.

-----------------------------

Gjumi i  thellë, në të cilin njeriu është i pavetëdijshëm, është një nga gjërat që prishin abdestin.

-----------------------------

Engjëjt ndërrohen në kohën e namazit të sabahut dhe të ikindisë.

-----------------------------

Pejgamberi i pare që do të jetë i veshur në Ditën e Gjykimit është Ibrahim a.s.

-----------------------------

Namazi në Haremin  e Qabesë është 100.000 herë më i vlefshëm se namazi në xhamitë e tjera.

-----------------------------

Emri tjetër për namazin e akshamit është ``vitri i ditës``.

-----------------------------

Xhamia e parë në Islam është xhamia Mesxhidul-Kuba.

-----------------------------

Popullit Themud i është urdhëruar që nuk guxonin ta thernin lopën.

-----------------------------

Popullit Benu Israil i është urdhëruar ta thernin lopën.

-----------------------------

Në xhami hyhet me këmbën e djathtë, kurse dilet me të majtën.

-----------------------------

Në WC hyhet me këmbë të majtë, kurse dilet me të djathtë.

-----------------------------

Ebu Sufjani ka qenë prijësi i Kurejshëve në Uhud.

-----------------------------

Qabenë e kanë ndërtuar Ibrahimi a.s. dhe Ismaili a.s.

-----------------------------

Në betejën e  Uhudit, Ebu Duxhane ka mbajtur shpatën e Pejgamberit a.s.

-----------------------------

Tri ajete janë shpallur për alkoolin.

-----------------------------

Ajeti i pare i shpallur për ushqimin , është në suren El-En`am.

-----------------------------

Babai i Ibrahimt a.s. quhej Azer.

-----------------------------

Muhammedi a.s. e ka bërë umrën katër here.

-----------------------------

Gruaja e Faraonit është quajtur  
Asja.

-----------------------------

Idenë për hapjen e hendekut në
betejën Ahzab e ka dhënë
Selman el-Farisijj.

-----------------------------

Fëmijët e Muhammedit a.s.janë quajtur:
Kasim, Abdullah (Tahir) ,
Ibrahim, Zejnebe, Fatime, Rukajje
dhe Ummu Kulthum.

-----------------------------

Mbulesa e femrës është
urdhëruar ne vitin e pestë
hixhri.

-----------------------------

Disa nga mrekullitë (mu`xhizet)
e Muhammedit a.s. janë:
Kur`ani, përgjysmimi 
I  hënës , dhënia e selamit
nga ana e gurëve,
rrjedhja eujit prej gishtërinjve të tij…

-----------------------------

Nuhu a.s. ka jetuar 950 vjet

-----------------------------

Djemtë e Ademit a.s.
janë quajtur  Kabil dhe Habil.

-----------------------------

Besëlidhja mes Allahut dhe
të gjithë shpirtrtave të njerëzve
quhet Mithak.

-----------------------------

Iddeti i gruas që i vdes burri ,
është katër muaj e dhjetë ditë.

-----------------------------

Engjëjt nuk hyjnë në atë shtëpi
që ka qen dhe fotografi (me figura).

-----------------------------

Gruaja gjatë kohës së hajdit
dhe nifasit e ka të ndaluara :
namazin, prekjen e mushafit,
qëndrimi në xhami dhe
marrëdhëniet intime me
bashkëshortin.

-----------------------------

Gruan e martojnë katër gjëra :
bukuria, prejardhja, pasuria
dhe feja.

-----------------------------

Dega më e madhe e imanit
është fjala ``La ilahe il-lallah``.

-----------------------------

Dega më e vogël e imanit
është të largosh pengesën
nga rruga.

-----------------------------

Nëse nga namazi na largon
gjumi apo harresa, duhet ta
kompensojmë. 

-----------------------------

Shejtanët nuk hyjnë në atë
shtëpi ku lexohet sureja
el-Bekare.

-----------------------------

Sulejmani a.s. ka vdekur në
pozitën në këmbë,
i mbështetur në skopin e tij

-----------------------------

Pejgamberi Ejjub a.s
ka përjetuar sprovat
më të mëdha

-----------------------------

Pejgamberi që ja lindur
pa baba, është Isa a.s 

-----------------------------

Ajeti më madhështor në
Kur`an është Ajetul-Kursijji

-----------------------------

Muhammedi a.s ka ndërruar
jetë ne moshën 63-vjeçare


-----------------------------
Myslimanët ne Spanjë
kan qenë reth 800 vjet

-----------------------------

Engjëlli Munker dhe Nekir
janë ngarkuar me marrjen
në pyetje të njerëzve ne var

-----------------------------

Engjëlli Israfil është
I ngarkuar që t’I fryjë surit

-----------------------------

Namazi në xhemat është
më i vlefshëm për 25 dhe
27 herë namazi në shtëpi

-----------------------------

Levhi Mahfudh është pllaka
ku është shkruar ç’do te ndodhë

-----------------------------

Krishterët kanë lajthitur në
lidhje me një pejgamber ,
e ky është Isai a.s

-----------------------------

Çifutët kanë thënë se
Uzeiri është djalë i Allahut

-----------------------------

Ashabët janë shokët e
Pejgamberit sal-lall-llahu
alejhi ve sel-lem

-----------------------------


E para që ka thëne Isai a.s
në djep, është: "Unë jam rob
i Allahut, Abdullah”

-----------------------------

Havarijjunët janë shokët
e Isait a.s

-----------------------------

Njëzet e pesë Pejgamberë
janë të përmendur ne
Kuar’an

-----------------------------

Asnjë grua nuk ka
qenë pejgamber

-----------------------------


Muhamemedi sal-lall-llahu
alejhi ve sel-lem është
pejgamberi më I zgjedhur

-----------------------------

Myezini I parë në Islam
është quajtur Bilal ibn Rebbah

-----------------------------

Shpallja ka filluar t’i vijë
Muhammedit a.s në shpellën
Hira

-----------------------------

Sunduesi i të gjithë
muslimanëve quhet halif

-----------------------------

Tevrati i është shpalluar
Musait a.s

-----------------------------

Zeburi i është shpallur
Davudit a.s

-----------------------------

Inxhili I është shpallur
Isait a.s

-----------------------------

Hakka dhe Kijame janë
emra për Ditën e Gjykimit

-----------------------------


Nar, Sekar dhe Xhehim
janë emrat për Xhehenemin

-----------------------------

Njeriut në var do t’i shtrohen
pytjet : Kush është Zoti yt ?
Cila është feja jote ?
Kush është pejgamberi yt ?

-----------------------------

Shigjetën e parë në rugë
te Allahut e ka hedhur
Sa’d ibn Vekkas

-----------------------------

Halid ibn Velidi kishte
pseudonimin Sejfullah

-----------------------------


Beteja në Hendek quhet
Ahzab

-----------------------------

Muhammedi a.s është
plagosur ne Uhud

-----------------------------

Në betejën e Mu’tës
kanë marrë pjesë 200 000
bizantinë

-----------------------------

Sulejmani a.s ka vdekur
ne pozitën ne këmbë,
i mbështetur në shkopin
e tij

-----------------------------

Ajeti më madhështor në
Kur’an është Ajetul-Kursijji

-----------------------------

Shejtanët nuk hyjnë ne atë
shtëpi ku lexohet surja el-Bekare

-----------------------------

Namazi është shtylla e fesë.

-----------------------------

Dënimin më të vogël në
Xhehenem do të ketë
Ebu Talibi, xhaxhai i
Pejgamberit a.s.

-----------------------------

Para fillimit të ushqimit,
duhet thënë - BISMIL-LAH.

-----------------------------

Tevrati i është shpallur
Musait a.s.

-----------------------------

Zeburi I është i shpallur
Davudit a.s.

-----------------------------

Inxhili i është shpallur
Isait a.s.

-----------------------------

Hixhretin me Muhammedin a.s.
e ka bërë edhe Ebu Bekri.

-----------------------------

Beteja e parë në të cilën
kanë luftuar myslimanët,
ka qenë beteja e Bedrit.

-----------------------------

Gruaja e parë e Muhammedit a.s.
është quajtur Hatixhe.

-----------------------------

Muhammedi a.s. nuk ka
pasur vëllezër as motra.

-----------------------------

Motra e Muhammedit a.s.
nga qumështi quhej Shejma.

-----------------------------

E vetmja sure në Kur'an që
nuk fillon me bismil-lah
është Et-Tewbe.

-----------------------------

Është sunnet që të premten
të lexohet surja Kehf.

-----------------------------

Mesi i Kur'anit gjendet në
suren Kehf.

-----------------------------

Surja Ihlas vlen sa një e
treta (1/3) e Kur'anit.

-----------------------------

El-Fatiha është surja e
parë në Kur'an.

-----------------------------

En-Nas është surja e
fundit në Kur'an.

-----------------------------

Përmbytja ( tufani ) e ka
goditur popullin e kohës
së Nuhut a.s.

-----------------------------

Kur ka filluar t'i vijë shpallja,
Muhammedi a.s. ishte
dyzet (40) vjeç.

-----------------------------

Pseudonimi i Muhammedit a.s.
ishte El-Emin.

-----------------------------

Ibrahimi a.s. gjatë jetës është
hedhur në zjarr.

-----------------------------

Njëzet e pesë pejgamberë janë
të përmendur në Kur`an.

-----------------------------

Asnj ë grua nuk ka qenë pejgamber

-----------------------------
 
Muhammedi sal-lall-llahu
alejhi ve sel-lem është
pejgamberi më i zgjedhur

-----------------------------
 
Myezini i par ë në Islam është
quajtur Bilal ibn Rebbah

-----------------------------
 
Shpallja ka filluar t`i vij ë
Muhammedit a.s. në shpellën Hira

-----------------------------
 
Sunduesi i t ë gjitë myslimanëve
quhet halif

-----------------------------
 
Hakka dhe Kijame janë
emra për Ditën e Gjykimit

-----------------------------
 
Nar , Sekar dhe Xhehim
janë emra për Xhehenemin

-----------------------------
 
Njeriut në varr do t`i shtrohen
pyetjet : Kush është Zoti yt?
Cila është feja jote?
Kush është pejgamberi yt?

-----------------------------
 
Shigjetën e parë në rrugë të
Allahut e ka hedhur Sa`d ibn Vekkas

-----------------------------
 
Halid ibn Velidi kishte
pseudonimin Sejfullah

-----------------------------
 
Beteja në Hendek quhet e
dhe Ahzab

-----------------------------
 
Muhammedi a.s. është
plagosur në Uhud

-----------------------------
 
Në betejën e Mu`tës kanë
marrë pjesë 200 000 bizantinë

A e dini se :

1-Sikur te ishte korja e Tokes pak me e trashe seç eshte ne nje sasi 1 kembe(foot) do te thithte dioksidin e karbonit CO2e O2
e s'do mund te ekzistonte jeta....
2-
Sikur te ishte shtresa e atmosferes pak me e larte sec eshte, disa nga rrezet qe digjen çdo dite ne shtresen e jashtme te atmosferes do te godisnin globin tokesor e atehere do te ndizej (merrte flake) çdo gje e djegshme ....
3-
Sikur dielli te jepte gjysmen e ngrohtesise qe jep, do te kishte ngrire çdo gje, e sikur te shtonim gjysmen e ngrohtesise se tanishme do te ishim bere shkrumb e hi......
4-
Sikur te ishte hena 20.000 milje me larg se sa eshte tani, do te arrinte batica nje force te tille qe do te mbulonte te gjithe rruzullin tokesor 2 here ne dite me uje, shpejtesia e forca e te cilit do te çante edhe malet...
5-
Sikur te ishte nata pak me e gjate se ç'eshte 10 here, do te digjte dielli i veres bimet çdo dite, e naten do te ngrinte çdo bime ne Toke.
6-Sikur te ishte O2ne nje mase te tille qe te perbente 50 perqind te ajrit ne vend te 21% qe eshte, te gjitha lendet e djegshme ne glob do te beheshin pre e djegjes ne nje mase te tille qe nga shendija e pare e drites qe bie mbi peme do te merrte flake tere pyelli. E sikur te ishte perqindja e O2
ne ajer 10% do te ishte e pamundur urbanizimi (civilizimi) njerezor ne shkallen qe eshte sot....
7- Sikur te mos kishte shi toka do te ishte shkretetire pa jete .Sikur te mos ishin ererat ,deterat, oqeanet s'do te kishte jete, e sikur uji te avullonte ne forme e cila shkel avullimin e kripes s'do te kishte jete .
8- Sikur te ishte uji i detrave i embel pa kripe do te qelbej uji e do te behej e pamundur jeta ne Toke sepse kripa eshte ajo qe ndalon prishjen dhe qelbjen, e sikur klori Cl² te mos bashkohej me Natriumin s'do te kish kripe e si rrjedhoje s'do kish jete ...
9- Sikur Toka si Merkuri te kryente vetem nje rrotullim 
d.m.thte mos rrotullohej vetem rreth boshtit te saj vec nje here rreth diellit do te kishim ne nje pjese te Tokes nate te perjetshme e ne pjesen tjeter veç dite e si rrjedhim s'do kish jetuar askush ne asnjeren prej pjeseve e s'do kish jete....
10- Sikur te mos ekzistonin ligjet e gravitetit ,si do mung te takoheshin atomet e pjeset e tij ,si do te mund te qendronin Toka e Dielli ne pozicionet e tyre ,si do te ishte jeta e si do te ecte njeriu????
11- Sikur te ishin elektronet ngjitur me protonet ne brendesi ose ne qender te atomit e atomet nga ana e tyre te ngjitur me njeri tjetrin duke mos ekzistuar hapesirat do te ishte globi tokesor ne masen e vezes duke mos pasur vend per njeriun e çka rrethon ate ...
12- Sikur te mos bashkoheshin elementet kimike me njeri tjetrin s'do te mund te ekzistonin dheu ,uji etj... Vendosja e elektroneve ne mbeshtjellesen elektronike behet sipas nje rregulli te caktuar ne shtresa dhe nr i elektroneve ne shtresen e jashtme nuk i kalon 8. Po kaq (8) eshte nr i elektroneve qe ze vend ne çdo shtrese, me perjashtim te te shtreses se pare e cile nuk merr me shume se sa 2 elektrone. Keshtu 
p.sh. nese nr.. i elek. kimik ==11 vendosen ne kete menyre shperndarja e tyre neper shtresa behet si me poshte : 2 ne shtresen e pare ,8 ne te dyten e 1 ne treten .Ne rast se nr i elektroneve ne shtresen e jashtme eshte me i vogel se 8 elementi mund te bashkohet me nje element tjeter kimik(d.m.th hyn ne reaksion me elemente tjere ). Keshtu lidhet elementi qe morem si shembull me elemente qe ka ne shtresen e jashtme 7 elektrone e formojne nje element tjeter kimik....

A KA MUNDESI QE KJO TE JETE RASTESI ?(MEGJITHESE VETE SHKENCA POHON
SE FJALA RASTESI NUK EKZISTON NE SHKENCE)
Pra keto jane vetem nje pjese e vogel e te vertetes qe flet perPERSOSMERINE e gjithesise e globit tokesor e çka ne te....
Nderkaq vete intuita e trurit njerezor gykon qe ku gjenden ligje ekziston dije,vullnet ,aftesi,jete, gjalleri, e ku gjenden keto karakteristika gjendet dhe esenca, subjekti qe i ka keto karakteristika .......
Sikur te perpiqej dikush te ta mbushte mendjen se lapsi me te cilen shkruajme ose çdo mjet tjeter i thjeshte do ta quaje budalla e injorant duke e argumentuar qe ate qe krijoi dija,vullneti, aftesia e njeriut e nuk u gjend rastesisht mbi Toke ,atehere si te shkon mendja qe kjo gjithesi me cka ne te ligje e persosmeri ,e ekuiliber eshte lindur nga rasrtesia??? .........
Pra e gjitha kjo te con ne ATE PERSOSMERINE ABSOLUTE QE SI PERNGJAN ASKUSH DHE AI ESHTE NJE E VETEM NJE ....ALLAH ZOTI I TE GJITHE BOTERAVE

          MOTI

     MALISHEVA
      indentifikohu
      kalendari
«  qeshor 2021  »
dihanmameenjprshtu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
        muzik
   >>top lajme<<
     muzik me qiftelia
   Malisheva.do.am
malisheva foto
Photo Flipbook Slideshow Maker
kalendari
      KUQ E ZI
qel add tuaj ketu
>>malisheva<<
         ip juaj
  >>twiter shqip<<
foto malisheve
Photo Flipbook Slideshow Maker
posto ket faqe
       marketing

 
 ora ne malishev
Kostenlose Uhr fur die Seite clock for website


online clock desktop clock